Image for the group Heterobranchia

Heterobranchia [infraclass]

Opisthobranchia [infraclass]

Anaspidea [order]

Aplysioidea [superfamily]

Aplysiidae [family]

Aplysia [genus]

Nudibranchia [order]

Aeolidiidae [family]

Aeolidiidae sp. 1 [species]

Aeolidiidae sp. 2 [species]

Dexiarchia [suborder]

Dendronotida [infraorder]

Tritonioidea [superfamily]

Dendronotidae [family]

Dendronotus [genus]

Phylliroidae [family]

Phylliroe [genus]

Tritoniidae [family]

Tochuina [genus]

Tochuina gigantea [species]

Tritonia [genus]

Tritonia festiva [species]

Tritonia sp. A [species]

Euctenidiacea [suborder]

Bathydorididae [family]

Bathydoris aioca [species]

Doridacea [suborder]

Doridoidea [superfamily]

Polyceratidae [family]

Polycera [genus]

Polycera tricolor [species]

Nudibranchia sp.1 [species]

Pteropoda [superorder]

Gymnosomata [order]

Clionoidea [superfamily]

Clionidae [family]

Clioninae [subfamily]

Clione [genus]

Clione limacina [species]

Thliptodontinae [subfamily]

Thliptodon [genus]

Cliopsidae [family]

Cliopsis [genus]

Thecosomata [order]

Euthecosomata [suborder]

Cavolinioidea [superfamily]

Cavoliniidae [family]

Cavolinia [genus]

Cliidae [family]

Clio [genus]

Clio cuspidata [species]

Clio polita [species]

Clio pyramidata [species]

Creseidae [family]

Creseis [genus]

Creseis virgula [species]

Hyalocylis [genus]

Hyalocylis striata [species]

Limacinoidea [superfamily]

Limacinidae [family]

Limacina [genus]

Limacina helicina [species]

Pseudothecosomata [suborder]

Cymbuliidae [family]

Corolla [genus]

Cymbulia [genus]

Gleba [genus]

Gleba cordata [species]

Desmopteridae [family]

Desmopterus [genus]

Peraclidae [family]

Peracle [genus]

Procymbulia [genus]

Copyright © 2015